Semalt: Web gözlemek maglumatlar bazasy. HTML gyryjy we kärhanalar üçin berýän peýdalary

HTML gyryjy HTML web sahypalaryny aňsatlyk bilen gyrýan guraldyr. Uly web sahypalarynyň köpüsiniň HTML ulanyp ýazylandygyny bilýäris. Bu, biziň görüp bilýän her sahypamyzyň gurluşly resminamadygyny aňladýar. HTML gyryjy ulanyp, dürli web sahypalaryndan maglumatlary alyp, ony CSV we JSON ýaly okalýan we ulaldylan formata öwrüp bileris. HTML skraperiniň torda iň peýdaly we ajaýyp web döwmek we maglumatlary çykarmak gurallarynyň biridigini bellemek ygtybarlydyr. Onuň esasy artykmaçlyklary aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. Wagtymyzy tygşytlaýar

HTML gyryjy bilen dinamiki web sahypalaryndan aňsatlyk bilen maglumat alyp bilersiňiz. HTML sahypalary bilen iş salyşmak üçin başga gural gerek däl, sebäbi bu siziň üçin okalýan we manyly maglumatlary çykarmak üçin birmeňzeş programma. Beýleki adaty maglumatlary gyrmak programmalaryndan tapawutlylykda HTML gyryjy köp wagt almaz. Munuň ýerine dinamiki we ösen web sahypalaryndan sanlyja sekundyň içinde maglumat çykar. Munuň tersine, beýleki galyndy hyzmatlary ýedi günden on güne çenli dowam edip biler we köp wagtyňyzy we güýjüňizi sarp edip biler.

2. Tizlik we gorag

Web gözlemek programmalarynyň köpüsi, API jaňlaryndan has haýal, käbirleri internetde hiç hili gorag üpjün etmeýär. Şol maglumatlary çykarmak hyzmatlaryndan tapawutlylykda, HTML gyryjy öz wezipelerini ýokary tizlikde ýerine ýetirýär we 20-30 minutda on müňe çenli web sahypasyny gaýtadan işläp bilýär. Mundan başga-da, bu gural doly howpsuzlygy we gizlinligi üpjün edýär. Gyrylan maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy barada alada etmeli däl, sebäbi hiç haçan üçünji tarap ulanyjylary bilen paýlaşylmaz.

3. Ajaýyp tehniki hyzmat we takyklyk

HTML gyryjy, uly tehniki hyzmaty we takyklygy üpjün edýän maglumatlary döwmek gurallaryndan biridir. Çykarylan maglumatlaryň ýalňyşsyzdygyny we ýalňyş sözleri öz içine almaýandygyny aňladýar. Bagtymyza, bu web döwmek tehnologiýasy hiç hili tehniki hyzmaty talap etmeýär we hil netijelerini üpjün edýär.

4. Bäsleşikde galmaga kömek edýär

Maglumatlara esaslanýan bu dünýäde, tordaky maglumatlar her sekuntda üýtgäp durýandygy üçin hüşgär bolmaly. Dogry maglumatlary almak islesek, HTML skraperini ulanmaly bolarys. Aslynda, bu gural başlangyç edýänlere bäsdeşlerinden bir ädim öňde bolmaga kömek edip biler. HTML gyryjy bilen, birnäçe minutyň içinde ýokary hilli maglumatlary ýygnap, tertipläp, gyryp we eksport edip bilersiňiz. Mundan başga-da, bu maglumatlary gözlemek hyzmaty häzirki bazar tendensiýalaryna göz aýlamaga kömek edýär we bäsdeşlerimiziň web sahypalary barada maglumat berýär. Hiline zyýan bermezden manyly we okalýan maglumatlary çykaryp biler. Şeýlelik bilen, HTML gyryjy dünýädäki guramalaryň we kärhanalaryň ileri tutýan saýlawydyr.

5. Döwülen URL-ler bilen iş salyşyň

Käwagt döwülen URL-lere duş gelýäris we henizem maglumatlaryny almak isleýäris. HTML gyryjy bilen, döwülen web baglanyşyklaryndan, onlaýn kitaphanalardan we XHMTL böleklerinden maglumat almak her kim üçin aňsat. Loofah we Sanitize ýaly dürli giňeltmeler bar we döwülen baglanyşyklary derrew arassalamaga kömek edýär. Bu galyndy HTML we XML faýllaryndan maglumatlary çykaryp biler we gysga wagtda takyk maglumatlary üpjün edip biler.